Het Nederlandse Codex secretariaat

Nederlandse standpuntbepaling

Contacten Codex secretariaat

Gezien het belang van de Codex voor de levensmiddelensector en de landbouw zijn in Nederland het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen verantwoordelijk voor de Nederlandse bijdrage aan de Codex Alimentarius. Nederland is sinds de oprichting van de Codex Alimentarius lid en speelt hierin een actieve rol.
Van ieder comité waar Nederland aan deelneemt zijn de delegatieleiders en hun ‘alternates’ (plaatsvervangers) afkomstig van één van beide Ministeries.
De Codex-activiteiten worden gecoördineerd door het Nederlandse Codex-secretariaat, gevestigd bij de Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het Ministerie van LNV.

Alle Nederlandse Codex-activiteiten worden vanuit hier gecoördineerd. Het ‘Codex Contact Point’  (officieel contactpersoon van Nederland voor de Codex) is verantwoordelijk voor de organisatie van nationale vooroverleggen en is de spin in het web voor wat betreft de verspreiding van documenten en de communicatie tussen het hoofdkantoor van de Codex in Rome en Nederland. Daarnaast ontwerpt en onderhoudt zij ook de communicatie-instrumenten over de Codex Alimentarius gericht op bedrijfsleven en burgers, waaronder Website en Nieuwsbrief.
De Codex-coördinator is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het Codex-team en het voorbereiden van het Nederlands strategisch beleid rond de Codex Alimentarius. Daarnaast draagt hij zorg voor goede professionaliteit en coherentie van de Nederlandse inbreng in de Codex vergaderingen.

Nederlandse standpuntbepaling

Om uiteindelijk tot ontwikkeling van nieuwe normen en richtlijnen voor voedselproducten te komen worden voorafgaand aan de Codex-vergaderingen allerlei documenten, zogenaamde ‘circular letters’ met verzoek om commentaar naar alle ledenlanden gestuurd. De landen kunnen hierin reageren op concept-voorstellen voor nieuwe normen en richtlijnen. Het is gebruikelijk dat ieder land ter voorbereiding van een vergadering per geagendeerd onderwerp een nationaal standpunt uitwerkt.

Nederlandse standpunten voor de Codex-vergaderingen worden bepaald door de Ministeries van LNV en VWS in overleg met het bedrijfsleven en consumentenorganisaties door middel van een standpuntenrapport (‘position paper’). Dit document vormt de basis voor de standpunten die Nederland inneemt in een EU-overleg (Raadswerkgroep) in Brussel en in een Comité-vergadering. Alle Codex vergaderingen worden voorbereid in Brussel binnen de Raadswerkgroep Codex. Daarin worden de standpunten van de lidstaten per agendapunt van een comité besproken en voor belangrijke onderwerpen wordt geprobeerd een gemeenschappelijk standpunt te formuleren.

Om tot een breed gedragen position paper te komen wordt er voor ieder comité door het Codex Contact Point een Nederlands vooroverleg georganiseerd. Voor dit vooroverleg worden allerlei betrokken en geïnteresseerde partijen uitgenodigd uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, maar ook wetenschappelijke instellingen, consumenten- en andere maatschappelijke organisaties. Deze partijen worden gevraagd hun expertise en ervaringen in te brengen. Samen met deze partijen werken de ministeries dan het position paper uit. Deze dient dan als richtlijn voor de Nederlandse inbreng in de voorbereidende EU-vergadering in Brussel en de daaropvolgende Codex-comité vergadering.

Contacten Codex secretariaat

Codex coördinator

Zij is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het Codex-team en het voorbereiden van het Nederlands strategisch beleid rond de Codex Alimentarius. Daarnaast draagt zij zorg voor goede professionaliteit en coherentie van de Nederlandse inbreng in de Codex vergaderingen.
Mevr. dr. M-A. Delen
Ministerie van LNV
Directie PAV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
info@codexalimentarius.nl

Codex Medewerker

large_img_20201112_135616_s2_0.jpg

Zij is verantwoordelijk voor de informatieverspreiding vanuit de Codexmailbox, tevens verantwoordelijke voor de Nederlandse Codexwebsite en de organisatie van interne Codex vergaderingen.

Mevr. S.B. Khoesial MSc.
Ministerie van LNV
Beleidsondersteuner
info@codexalimentarius.nl