Werkwijze

Organisatiestructuur

8-stappenplan

Wetenschappelijk advies

De Codex Alimentarius Commission bestaat uit ongeveer dertig besluitvoorbereidende comités. Deze comités  komen in de meeste gevallen één keer per jaar bij elkaar. Ieder comité en iedere werkgroep valt onder het voorzitterschap van een bepaald land en wordt dus ook in dat land gehouden. Zo is Nederland bijvoorbeeld de voorzitter van het Comité voor Contaminanten in Voedsel (CCCF).
Ieder land dat lid is van de Codex heeft een persoon (in de meeste gevallen werkzaam bij een ministerie) aangewezen als het officiële Codex Contact Point. Deze persoon is hét nationale aanspreekpunt voor alle Codex-zaken van een land en zorgt ervoor dat standpunten op nationaal niveau goed afgestemd en gecoördineerd worden. Nationale standpunten worden door de leden-landen via het Codex Contact Point schriftelijk bekend gemaakt. De EU-landen komen bovendien voorafgaand aan een comité-vergadering in Brussel in een zogenaamde Raadswerkgroep-vergadering bijeen, met als doel voor ieder agendapunt een gezamenlijk EU-standpunt te formuleren.

Transparantie

De Codex Alimentarius hecht veel waarde aan transparantie over de werkwijze en de voortgang van de organisatie. Alle voorbereidende documenten, agenda’s en verslagen van de comités en task forces zijn daarom ook voor iedereen vrij toegankelijk en via internet te downloaden. Via het nationale Codex Contact Point is het ook mogelijk commentaar op bijvoorbeeld stukken te leveren. Men moet hiervoor wel onderdeel uitmaken van een overkoepelende organisatie zoals bijvoorbeeld een consumentenorganisatie of een vereniging uit de levensmiddelenindustrie.

Organisatiestructuur Codex Alimentarius

De comités van de Codex zijn onderverdeeld in:

  • Horizontale comités (voor algemene onderwerpen, bijvoorbeeld additieven)
  • Verticale comités (voor producten, bijvoorbeeld zuivel) en
  • Regionale comités (bijvoorbeeld Europa)

Daarnaast is er een ad hoc Task force (tijdelijke werkgroepen bijvoorbeeld voor antimicrobiële resistentie).

Ga naar Overzicht Codex Comités voor het volledige overzicht plus uitleg.

8-Stappenplan

De ontwikkeling van Codex-normen, codes en richtlijnen verloopt via een standaardprocedure. Het hele traject bestaat uit acht stappen.

Stap 1 Als eerste wordt een discussiestuk ingebracht door een Codex-lid of een Codex-comité.
Stap 2 Het Hoofdsecretariaat van de Codex (hoofdkantoor van de Codex in Rome) bereidt vervolgens een document voor, een zogenaamd ‘proposed draft standard’. Dit is een document met een voorstel voor een nieuwe Codex-norm.
Stap 3 Dit wordt vervolgens aan de leden-landen en waarnemers gestuurd voor commentaar.
Stap 4 Hierna wordt het stuk behandeld in de vergadering van het betreffende Codex-comité.
Stap 5 Als de vergadering hierover overeenstemming bereikt, kan het voorstel voor een norm worden aangeboden aan de overkoepelende Codex Alimentarius Commission.
Stap 6 Deze kan het voorstel in de jaarlijkse bijeenkomst van de Commission aannemen als officieel normvoorstel. Na goedkeuring door de Commission wordt het opnieuw rondgestuurd naar de leden en waarnemers voor commentaar.
Stap 7 Vervolgens wordt het opnieuw behandeld in het verantwoordelijke Codex-comité.
Stap 8 Tijdens de volgende bijeenkomst van de Codex Alimentarius Commission worden dan de einddocumenten aan de Commission aangeboden, die vervolgens over de definitieve aanvaarding van de norm als officieel Codex-document beslist.
Wordt de norm niet aangenomen, dan kan deze opnieuw terug de stappen-procedure ingaan als er bijvoorbeeld aanvullend wetenschappelijk onderzoek gedaan moet worden.

Wetenschappelijk advies

Het werk van de Codex is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Alle normen en richtlijnen zijn op veiligheid voor de consument getest.
De Codex wordt hierbij ondersteund door een aantal onafhankelijke, wetenschappelijke adviesorganen die, evenals de Codex zelf, opereren onder de verantwoordelijkheid van de FAO en de WHO. Deze ondersteunende organen zijn de ‘Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives’ (JECFA), de ‘Joint Meetings of the FAO/WHO Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and Environment’ (JMPR) en de ‘Joint FAO/WHO Meetings on Microbiological Risk Assessments (JEMRA). DE JECFA, JMPR en JEMRA adviseren over de veiligheid en risico’s van additieven, contaminanten, diergeneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en microbiologische risicoanalyses. De Codex kan verder ook een beroep doen op een FAO/WHO expert panel voor biotechnologie.